De Top 10 Grootste Religies in de Wereld

De mens is van oudsher op zoek naar een verklaring voor zijn bestaan op aarde. Godsdiensten trachten een antwoord te geven op grote levensvragen, zoals de reden van ons bestaan en wat er met ons gebeurt na onze dood. Volgens recente schattingen bestaan er vandaag zo’n 4200 religies en spirituele stromingen. Natuurlijk staan al die religies niet los van elkaar. Het overgrote deel van wereldreligies is onder te brengen in twee hoofdstromingen: de zogenaamde Abrahamistische religies en de Indische religies. In dit lijstje beschrijven we de belangrijkste kenmerken van de 10 grootste religies op de wereld.

10. Cao Dai

Cao Dai of het caodaïsme is een erg ‘jonge’ godsdienst met zo’n 6,7 miljoen volgelingen. Deze godsdienst ontstond officieel in 1926 in Vietnam, met als eerste ‘paus’ Le Van Trung. De stichter van Cao Dai was een voormalige Vietnamese overheidsbeambte, Ngo Van Chieu, die in 1919 door een ‘opperwezen’ werd geroepen om een nieuwe spirituele levensstijl te gaan volgen. Hieruit ontstond het caodaïsme. Deze godsdienst bezit een sterk Vietnamees nationalistisch karakter en is een mengelmoes van elementen uit de islam, het boeddhisme, het christendom, het confucianisme en het taoïsme.

9. Het Koreaans sjamanisme of muïsme

Het Koreaans sjamanisme, ook wel muïsme genoemd, is de oudste godsdienst van Korea en is sterk verbonden met de Koreaanse cultuur. Deze religie stamt uit de prehistorie. Het Koreaans sjamanisme is opnieuw aan een opmars bezig, voornamelijk in Zuid-Korea. Ook in het totalitaire Noord-Korea bezit het muïsme nog heel wat aanhangers. Tegenwoordig kent het Koreaans sjamanisme zo’n 10 miljoen volgelingen. Goden en geesten staan centraal in deze religie. Deze manifesteren zich in verschillende gedaanten en vormen, onder meer als de zielen van overleden familieleden. De spirituele leiders zijn vrouwen, die men ‘Mudangs’ noemt. Zij spelen de rol van medium tussen de mensenwereld en de geestenwereld.

8. Het jodendom

Het jodendom kent ongeveer 13,9 miljoen gelovigen. Deze oude godsdienst ontstond in het Midden-Oosten in de 8ste eeuw voor Christus, toen aartsvader Abraham opriep om slechts één god te aanbidden in plaats van verschillende afgoden. Er bestaan drie grote stromingen in het jodendom: het orthodoxe jodendom, het conservatieve jodendom en het gereformeerde jodendom. Orthodoxe joden volgen heel strikt de leer van hun godsdienst, terwijl er bij conservatieve en gereformeerde joden ruimte is voor een moderne interpretatie van de joodse leer. Joden komen samen in een synagoge voor religieuze vieringen en gebedsdiensten onder leiding van een rabbijn.

7. Het sikhisme

In vergelijking met andere wereldgodsdiensten is het sikhisme als religie nog niet zo oud: ‘slechts’ zo’n 500 jaar. Deze godsdienst telt momenteel ongeveer 28 miljoen volgelingen. De eerste leermeester van het sikhisme was Goeroe Nanak, die leefde in het noorden van India in het begin van de 16de eeuw. De inhoud van het sikhisme bestaat uit de leringen van Goeroe Nanak en de 9 goeroes die hem opvolgden. Sikhs hebben steeds een belangrijke rol gespeeld in de regionale Indiase politiek. Zij hadden ook een grote invloed op de onafhankelijkheidsstrijd in India in 1947.

6. Het taoïsme

Deze Chinese religieuze stroming is al meer dan tweeduizend jaar oud. Tegenwoordig telt het taoïsme 93 miljoen gelovigen, vooral in China, Japan, Zuid-Korea en Vietnam. Het was Laozi die volgens de overlevering het belangrijkste boek van het taoïsme schreef, de ‘Daodejing’. Centraal in het taoïsme staat de leer dat alles in evenwicht en harmonie is. Dit evenwicht is echter niet statisch, maar wisselt voortdurend. Ook het streven naar onsterfelijkheid en leven in eenheid met de natuur vormen belangrijke idealen in het taoïsme. Politiek gezien zijn taoïsten voorstanders van liberale regeringen, die zo weinig mogelijk regeltjes en beperkingen opleggen.

5. Het shintoïsme

Het shintoïsme is de oorspronkelijke Japanse godsdienst en kent ca. 108 miljoen volgelingen. Het shintoïsme dateert uit de 8ste eeuw na Christus. Deze religie kent heel wat goden, of beter natuurgeesten die ‘kami’ genoemd worden. Zo’n 80% van de Japanse bevolking zou volgeling zijn van het shintoïsme. Een grote eerbied voor de natuur staat centraal in het shintoïsme. De natuurgeesten of ‘kami’ worden aanbeden in talrijke openbare of privéheiligdommen. Op het Japanse grondgebied zouden er ongeveer 80000 tot 100000 shintoheiligdommen te vinden zijn.

4. Het boeddhisme

Uit de leringen van Gautama Boeddha ontstond 2500 jaar geleden het boeddhisme. Deze religie kent twee hoofdstromingen, het theravada (een orthodoxe vorm van boeddhisme) en het mahayana. In sommige landen zoals Tibet en Japan komen nog andere vormen van boeddhisme voor. De belangrijkste principes van het boeddhisme zijn het afwijzen van geweld, het zuiver zijn van geest en het volgen van ethische gedragsregels. De bekendste boeddhistische figuur is ongetwijfeld de verbannen spirituele leider van Tibet: Tenzin Gyatso, de 14de Dalai Lama.

3. Het hindoeïsme

Deze belangrijke wereldgodsdienst, die ca. 1,05 miljard gelovigen telt, vindt vooral aanhangers in India, Nepal en Indonesië. Het hindoeïsme bestaat al meer dan 4000 jaar. In India is zo’n 80% van de bevolking hindoe. De religie is gebaseerd op diverse tradities en is niet ontstaan uit de leringen van één bepaalde stichter. Het hindoeïsme bestaat uit een brede verzameling van wetten en voorschriften van ‘dagelijkse moraal’. Ook in het westen zijn bepaalde praktijken van het hindoeïsme doorgedrongen, zoals het beoefenen van yoga.

2. De islam

De tweede grootste wereldgodsdienst is de islam, die ruim 1,6 miljard volgelingen telt. De islam ontstond in de stad Mekka in de zevende eeuw na Christus. De belangrijkste figuur in de islam is de profeet Mohammed, die leefde van 570 tot 632 na Christus. Islamitische gelovigen aanbidden één god. De islamitische godsdienst heeft een invloed op vele aspecten van het dagelijkse leven van moslims. De islam kent twee belangrijke stromingen: de soennisme en het sjiisme.

1. Het christendom

Het christendom is op het ogenblik de godsdienst met het grootste aantal volgelingen: 2,22 miljard. De leer van het christendom is gebaseerd op het leven en de leringen van Jezus Christus, die zo’n 2000 jaar geleden zou hebben geleefd. Christenen geloven dat Jezus de zoon van God was, die aan het kruis ter dood werd gebracht, maar drie dagen later verrees uit de doden. Het christendom is de belangrijkste godsdienst in Europa en heeft een enorme invloed gehad op de Europese geschiedenis en cultuur.

Top 10 Christelijke landen (2018)

De volgende landen hebben de meeste inwoners die Christelijk zijn:

 1. Verenigde Staten – 230.000.000
 2. Brazilië – 180.770.000
 3. Mexico – 107.780.000
 4. Filipijnen – 86.500.000
 5. Nigeria – 74.400.000
 6. Rusland – 66.000.000
 7. Congo – 63.150.000
 8. Italië – 53.230.000
 9. Ethiopië – 52.580.000
 10. Duitsland – 47.200.000

Top 10 Grootste Moslim landen

 1. Indonesië – 227.000.000
 2. Pakistan – 198.000.000
 3. India – 189.000.000
 4. Bangladesh – 148.000.000
 5. Nigeria – 95.000.000
 6. Egypte – 87.300.000
 7. Iran – 81.500.000
 8. Turkije – 79.000.000
 9. Algerije – 40.600.000
 10. Soedan – 39.000.000